Söderamns Kvinnliga Företagareförenings ändamål är att stödja och verka för kvinnor i Söderhamn med eget företag, kvinnor i familjeföretag eller kvinnliga företagsledare.

Föreningen har till syfte att bidraga med kunskap och råd i angelägna frågor.

SKFF är en förening med cirka 50 före-tagsamma kvinnor som de flesta har eller har haft eget företag.

      SKFFs nål
 


Stadgar
   Uppdat. 2008-04-26
   

Styrelsen

Ordförande Gunilla Valdhav
Vice ordförande Ann-Catrin Hjelm
Sekreterare Birgitta Hansson
Vice sekreterare Karin Bertilsson
Kassör Monika Wernerson
Suppleanter Ritva Lohva, Brita Hjortsmark,
Inga Malmström
Revisor Ulrika Fallgren
Revisorssuppleant Berith Landén
Valberedning Tuula Piipponen, Berith Landén